De NAVO ter discussie

Gepubliceerd op 18 april 2020 om 11:10

 

 

Henk Witte                                                                                                                                                                                        Het lidmaatschap van de NAVO, de Noord Atlantische Verdrags Organisatie, wordt op gezette tijden ter discussie gesteld. Terecht, want er zijn wel wat kanttekeningen te plaatsen bij dit bondgenootschap.

Als de vraag wordt opgeworpen waaraan we de ongekend langdurige vrede in ons deel van de wereld, de Balkan even buiten beschouwing gelaten, te danken hebben wordt nogal eens de NAVO als belangrijkste garantie opgevoerd.  Daar tegenover staat de opvatting dat het toch vooral te danken is aan de Europese samenwerking. Was niet ooit de Kolen- en Staalgemeenschap, de voorloper van wat nu de Europese Unie is juist bedoeld om onderlinge oorlogen in onze regio te voorkomen?

De NAVO  beoogt het beschermen van de buitengrenzen van het NAVO-gebied. Als één van de lidstaten bedreigd of zelfs aangevallen wordt, dan zou onmiddellijk het NAVO mechanisme geactiveerd moeten worden. Tot dusverre is de militaire alliantie niet getest, maar men mag oprecht zijn twijfels hebben over de gezamenlijkheid in geval van een aanval. Niet uit te sluiten valt dat vanwege geopolitieke, economische dan wel militair strategische, belangen een andere keuze wordt gemaakt. Met name door de V.S. Toch een partij die haar macht in hoge mate ontleent aan enerzijds een verdeel- en heers politiek, maar vooral toch ook een opportunistische politiek.  Zie in dit verband de levering van wapens door NAVO-land VS aan de Koerden, vijand van NAVO-bondgenoot Turkije.

Er is geen enkele garantie, afspraken of niet, dat bij een militair conflict waarbij volgens afspraak de NAVO in actie zou moeten komen, dit ook daadwerkelijk gebeurt. Dat niet vanwege die andere belangen andere keuzes worden gemaakt en NAVO-bondgenoten in de steek worden gelaten. Denk aan de Baltische staten. Voorts is het toch merkwaardig en tegelijkertijd bedenkelijk dat NAVO-land Turkije onder steeds meer invloed van Rusland komt. Kortom; de NAVO heeft iets onwaarachtigs.  

De Europese Unie 
Hoe anders en waarschijnlijk betrouwbaarder is de Europese Unie als het gaat om bewaking van vrede. Het is meer dan waarschijnlijk dat de honderden, verdragen, overeenkomsten, afspraken en regels die er tussen de gemeenschappelijke Europese landen bestaan er voor zorgen dat we ons tot elkaar verplicht weten en voelen en dus rekening (moeten) houden met elkaar. Het zijn die afspraken, verdragen en regels die de antwoorden zijn op vraagstukken die niet meer tot geschillen hoeven te leiden. Hoe tekenend is het dat de kwestie Gibraltar onmiddellijk weer ging opspelen nadat de Brexit een feit was en hoezeer ligt er sindsdien weer een visserijconflict met de Britten in het verschiet. Het voorschot is al genomen. Nou zal noch Gibraltar noch de visserij tot een gewapend conflict leiden, maar het tekent wel de onrust die kan ontstaan als landen weer van elkaar verwijderd raken. En hoe groter de verwijdering, hoe groter de kans op oorlog. Er zijn krachten die verdeeldheid nastreven. Laten we ze geen kans geven.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.